ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Echte Spierkracht (hierna ES) en patiënt, voorzover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, terzake de dienstverlening aan patiënt.
 • De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de overeenkomst. De patiënt is ervan op de hoogte dat ES de door het Koninklijk genootschap Fysiotherapie (KNGF) opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De patiënt aanvaardt al hetgeen hieruit kan voortvloeien.
 • De patiënt ontvangt voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst met ES een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Tevens kunnen deze algemene voorwaarden op de website van ES worden geraadpleegd. 
 • ES is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. ES zal van het voornemen daartoe de patiënt tijdig informeren en zonodig met de patiënt over de gevolgen daarvan in contact treden.

Artikel 2. Totstandkoming behandelovereenkomst

 • ES zal met hem of haar, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan. 
 • De behandelovereenkomst wordt aangegaan zodra hij of zij toestemt met het opstellen en sluiten van het behandelprogramma.
 • Kan ES de in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan, dan zal ES de patiënt de reden uiteenzetten en de patiënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg. 

Artikel 3. Bescherming persoonsgegevens

ES houdt een registratie bij van de medische en persoonlijke gegevens van de patiënt, waarmee zij een overeenkomst is aangegaan. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening bevat o.m. regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens, die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen, die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze onderwerpen zijn in het privacyreglement van ES vastgelegd en vermeld op de website van ES. 

Artikel 4. Archivering 

 • Het tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of dienstverlening gevormde dossier van de patiënt zal gedurende tenminste 15 jaar na beëindiging van zijn of haar behandelingen en/of dienstverlening bewaard worden. 
 • De financiële gegevens met betrekking tot de facturering aan de patiënt worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard. 
 • Na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn, is ES gerechtigd om het dossier te vernietigen. 
 • Op verzoek van de patiënt kan binnen de in de voorgaande leden genoemde termijnen het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief en kan daarvan t.b.v. patient een afschrift worden gemaakt/ 
 • De patiënt heeft recht op inzage en afschrift van de gegevens binnen een redelijke termijn, tenzij het belang van derden hierdoor onevenredig wordt geschaad.  

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

Het is patiënt zonder voorafgaande schriftelijk toestemming niet toegestaan door of namens ES uitgebrachte adviezen, contracten of andere voortbrengstelen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. 

Artikel 6. Kwaliteit

De praktijk van ES voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Alle Behandelaars binnen de praktijk van ES zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het BIG.-register. Binnen de praktijk van ES vindt er een doorlopend onafhankelijk kwaliteitsonderzoek naar onze geleverde zorg plaats, deze wordt uitgevoerd door (NB: nog invullen). Wanneer de behandeling beëindigd wordt, krijgt de patiënt (indien hij daar toestemming voor heeft gegeven) per mail een uitnodiging om zijn of haar behandelaar(s) te beoordelen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Deze gegevens worden om de volgende reden geïnventariseerd: 

 • voor ES om op deze manier haar praktijk en zorg te verbeteren;
 • voor de zorgverzekeraar: voor het eventueel afsluiten van nieuwe contracten met ES. 

Artikel 7. Geheimhouding

Behandelaar(s), praktijkassistente(n) en waarnemer(s) hebben de plicht geheimhouding te betrachten van alle door de patiënt verstrekte informatie, waarvan hij/zij weet, of redelijkerwijs moet vermoeden, dat hij/zij uit hoofde van zijn taak of beroep verplicht is tot geheimhouding. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • Indien de patiënt persoonlijke bezittingen in de wachtruimte en/of oefenruimte achterlaat, dienen daarin geen waardevolle spullen achtergelaten te worden. 
 • ES is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van bezittingen van de patiënt in haar behandelingslocatie of binnen de directe omgeving daarvan. 
 • ES is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan indien  deze direct of indirect het gevolg is van of verband houdt met door de patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ES kenbaar behoort te zijn. 
 • ES is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van ES over te gaan. 
 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart ES tegen vorderingen van derden die stellen schade in welke vorm dan ook te hebben geleden door of verband houdende met door ES ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 • Iedere aansprakelijkheid van ES en haar behandelaar(s) en overige medewerkers voor schade, die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van ES te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.

Artikel 9. De behandeling

 • De praktijk van ES is toegankelijk met en zonder verwijzing van een (huis)arts of medisch specialist.
 • ES handelt bij de uitvoering van de overeenkomst met de patient overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en de door de beroepsorganisatie van ES vastgestelde  voorschriften, regelingen en protocollen. 
 • De  patiënt dient bij de eerste afspraak altijd een geldig ID bewijs mee te nemen en te tonen aan de door ES geautoriseerde medewerker van ES.
 • De patiënt dient voor elke behandeling een groot badlaken of 2 handdoeken mee te nemen naar de behandelbank, dit i.v.m. de hygiëne.
 • Voor het eerste bezoek aan de praktijk van ES ontvangt de patiënt van ES een mail met daarin een inlogcode en wachtwoord. Met de inlogcode en wachtwoord kan de patiënt inloggen binnen de beschermde website van ES om daar de voor hem klaargezette vragenlijst in te vullen en aan ES toe te zenden. 
 • Om het optimale effect uit de behandeling te kunnen halen , is het noodzakelijk dat de patiënt medewerking verleent en ES voorziet van alle informatie aangaande de (medische) achtergrond van de klachten van de patiënt. 
 • Tijdens de behandeling is er voor de patiënt gelegenheid om vragen, opmerkingen en veranderingen over zijn of haar klachten kenbaar te maken. 
 • Indien de patiënt dat wenst, kan beëindiging van de behandeling te allen tijde geschieden. ES zal dan desgevraagd, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere hulpverlener. 
 • Afspraken, die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij geen gehoor of buiten openingstijden kan het antwoordapparaat van ES worden ingesproken of een mail worden gestuurd. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn, behoudt ES zich het recht voor om 100% van het bijbehorende tarief van de niet nagekomen afspraak bij de patiënt in rekening te brengen, wanneer in de voor de patiënt gereserveerde tijd geen andere patiënt wordt behandeld.
 • De door of vanwege ES afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geleidelijke compensatie.
 • Wanneer de patiënt voor het eerst de praktijk van ES bezoekt of wanneer de laatste behandeling langer dan drie maanden geleden door ES is uitgevoerd of wanneer de patiënt met een nieuwe klacht komt, is ES verplicht om voorafgaand aan de behandeling en onderzoek uit te voeren. De kosten daarvan worden de patiënt in rekening gebracht. Indien de patiënt een verwijzing van zijn/haar arts heeft dan wordt er vooraf aan de behandeling een intake/onderzoek na verwijzing uitgevoerd en gedeclareerd naast de behandeling. Dit betekent dat de zorgverzekering 2 behandelingen rekent voor het eerste bezoek.
 • Aan het einde van het behandeltraject zal deze worden afgesloten met een eindrapportage naar de verwijzer, deze eindrapportage zal per mail (via een beveiligde internet verbinding) verzonden worden. 
 • Voor een second opinion voor de patiënt is het altijd mogelijk om een onafhankelijk advies in te winnen. Dit zal altijd in overleg dienen te gaan met ES. 

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden 

 • De patiënt dient ES voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst met ES aan te geven waar hij/zij verzekerd is en welk BSN nummer hij/zij heeft. De declaratie gaat, indien patiënt (aanvullend) verzekerd is voor de door ES uit te voeren behandeling rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, waar ES een contract mee heeft. Indien de patiënt geen of een niet voldoende aanvullende verzekering heeft afgesloten en indien meer behandelingen heeft ondergaan dan door de verzekeraar wordt vergoed, ontvangt de patiënt een factuur.
 • Indien de patiënt geen basis- of aanvullende verzekering heeft dan ontvangt deze van ES een factuur, de tarieven, die worden gehanteerd staan beschreven op de tarievenlijst van ES. Deze kan de patiënt vinden op de website en in de wachtkamers van ES.
 • Betaling voor de verleende diensten geschiedt binnen eenentwintig dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de patiënt van rechtswege in verzuim en is ES bevoegd zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. De daarbij door ES te maken kosten, zowel de binnen- als buitengerechtelijke kosten en wettelijke renten zijn voor rekening van de patiënt. 

Artikel 11. Klachten en Geschillenregeling

In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft de beroepsorganisatie, Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), een klachtenregeling ingesteld. Indien de patiënt klachten heeft over de behandeling of de manier waarop de behandelaar met de patiënt omgaat dan dient dat binnen bekwame tijd aan ES en de behandelaar kenbaar te worden gemaakt. ES heeft een klachtenprocedure vastgesteld. Voor meer informatie klik dan hier.